Holy Family Catholic Church
5125 S. Apopka Vineland Rd.
Orlando, FL 32819